SIMs Kommunale Nøgletal

Nyt i De Kommunale Nøgletal

Nyt i 2020:
7. maj 2020:
Større opdatering med regnskabs- og statustal for 2019 samt dagtilbudstakster for 2020 m.m.
Denne opdatering omfatter følgende:

A) Regnskabstal for 2019 B) Statusoplysninger for 2019 - og en mindre omlægning C) Takster for 2020 på dagtilbudsområdet D) Øvrige opdateringer
23. marts 2020:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 4. kvt. 2019
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2019 opgjort ultimo 4. kvt. 2019.
28. feb. 2020:
Større opdatering med budgetoplysninger for 2020 med mere
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med budgetoplysninger for 2020 med mere.
Opdateringen omfatter:

A) Oplysninger for 2020: B) Oplysninger for tidligere år:
9. jan. 2020:
Opdateret med Socioøkonomisk indeks for 2020
Nøgletallet Socioøkonomisk indeks er nu opdateret med tal for 2020.
Nyt i 2019:
20. nov. 2019:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 3. kvt. 2019
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2019 opgjort ultimo 3. kvt. 2019.
19. aug. 2019:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 2. kvt. 2019 samt en enkelt korrektion
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2019 opgjort ultimo 2. kvt. 2019.
Der er derudover foretaget en mindre korrektion for IKU på hovedkonto 2 i 2018. Her vises tallet for Vordingborg nu som manglende, som det er praksis, hvis IKU er over 100%.
13. august 2019:
Indikatorer for konkurrenceudsættelse samt PLI er opdateret med tal for 2018
Indikatorer for konkurrenceudsættelse (IKU) samlet og fordelt på hovedkonti samt privatleverandør-indikator (PLI) er nu opdateret med tal for 2018.
9. juli 2019:
Større opdatering af data på De Kommunale Nøgletal
Denne opdatering byder på følgende opdateringer:

A) Nye år for en række nøgletal B) Opdaterede år for en række nøgletal C) Enkelte korrektioner D) Nye og udgåede nøgletal E) Opdaterede satser til brug for omregning i fast priser

De anvendte procentsatser til brug for omregning fra løbende til faste priser er opdateret. I nyheden på noegletal.dk af 2. juli 2018 om opdaterede tal til brug for omregning til faste priser fremgår det, hvilke PL-satser der anvendes til hvilke nøgletal.
26. marts 2019:
Opdateret med takster for 2019 på dagtilbuds- og ældreområdet
Nøgletal vedr. takster på dagtilbudsområdet er nu opdateret med tal for 2019.
Derudover er der nu 2019-tal for ældretaksterne Betaling for udbragt mad pr. dag og Betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd.
Bemærk at nøgletallet Betaling for aflastningsophold pr. døgn ikke længere opdateres.
12. marts 2019:
Nøgletallet for serviceniveau og skat/service-forhold opdateres ikke længere med virkning fra 2019
Nøgletallet for serviceniveau og nøgletallet for skat/service-forhold vil ikke fremadrettet blive opdateret, idet det er vurderingen, at nøgletallene ikke i tilstrækkelig grad tegner et retvisende og nuanceret billede af den enkelte kommunes faktiske serviceniveau. De omtalte nøgletal flyttes til gruppen med historiske nøgletal og vil således fortsat være tilgængelige på Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.
5. marts 2019:
Større opdatering med nye data (2019-tal m.fl.), nye kommuneinddelinger og nøgletal, der flytter plads
Denne opdatering byder på en lang række nye data, 2 nye kommuneinddelinger samt nøgletal, der flytter plads:

A) Nye data omfatter ...
B) To nye kommuneinddelinger:
 1. Opdeling af kommuner efter by/land og lokalt arbejdsmarked, 2017.

  Opdelingen er udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg til brug for udvalgets arbejde med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Inddelingen er nærmere beskrevet i Afrapportering fra Finansieringsudvalget, februar 2018, appendiks 1.3 (Definition af kommunetyper). Rapporten er tilgængelig her: sim.dk/publikationer/2018/feb/afrapportering-fra-finansieringsudvalget
 2. Opdeling af kommuner efter borgmesterparti, 2018-2021.

C) Nøgletal, der flytter plads:
20. jan. 2019:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 4. kvt. 2018
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2018 opgjort ultimo 4. kvt. 2018.
Nyt i 2018:
4. dec. 2018:
Fejl i ældreudgifter pr. 67+-årig rettet
For nøgletallet Ældreudgifter pr. 67+-årig har udgifterne desværre været sat i forhold til antallet af 65+-årige og ikke antal af 67+-årige. Fejlen er rettet nu.
14. nov. 2018:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 3. kvt. 2018
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2018 opgjort ultimo 3. kvt. 2018.
23. okt. 2018
Nu med årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i 2018 (opgjort juni 2018)
Nøgletallet 'Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere' er nu opdateret med 2018-tal opgjort juni 2018.
12. sept. 2018:
Mindre korrektion for 2018 for likviditeten efter kassekreditreglen
Likviditeten efter kassekreditreglen for 2018 opgjort ultimo 2. kvt. er blevet opdateret for Aarhus Kommune.
28. aug. 2018:
Mindre korrektioner for 2018 vedr. betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd
Der er foretaget mindre korrektioner for 2018 for nøgletallet 'Betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd'.
15. aug. 2018:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 2. kvt. 2018
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2018 opgjort ultimo 2. kvt. 2018.
7. aug. 2018:
Korrektion af andel privatskoleelever i 2017
Ved en opdatering af de kommunale nøgletal for nylig er andelen af privatskoleelever i 2017 utilsigtet blevet ændret.
Fejlen er nu rettet, så tallene for 2017 igen er retvisende.
2. aug. 2018:
Nu med ledighedstal for 2017 og fejl rettet i nøgletal vedr. voksne med særlige behov
Nøgletallet 'Fuldtidsledige pr. 100 17-64-årige' er opdateret med tal for 2017.

Derudover er en fejl i nøgletallet 'Udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66-årig' rettet. Udgiftstallet var fejlagtigt divideret med det samlede indbyggertal i kommunen og ikke med antallet af 18-66-årige.
5. juli 2018:
Opdaterede strukturelle nøgletal, pladstal i ældreomsorg m.fl.
Flg. nøgletal er opdateret med tal for nye år:

Nøgletal vedr. strukturelle forhold:
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse, Andel ejerboliger, Andel almennyttige boliger, Andel 25-64-årige uden erhvervsuddannelse, Andel 25-64-årige med videregående uddannelse, Børn af enlige forsørgere pr. 100 0-17-årige, Andel opstillede kvinder ved kommunalvalg samt Andel valgte kvinder ved kommunalvalg.

Nøgletal vedr. ældreomsorg:
Udg. til boligydelse pr. pensionist samt nøgletal vedrørende pladstal på ældreområdet. Bemærk, at nogle kommuner indberetter betydelige udsving mellem boligkategorier fra år til år, hvorfor pladstallene er forbundet med en vis usikkerhed.

Nøgletal vedr. sociale forhold:
Førtidspensionister pr. 100 17-64/66-årige.
2. juli 2018:
Opdaterede tal til brug for omregning i faste priser
De tal, der bruges til eventuel pris- og lønregulering af de økonomiske nøgletal, er blevet opdateret.

Antallet af nøgletal, hvor det er muligt at omregne til faste priser, er desuden udvidet og omfatter nu følgende: Udgifter, indtægter, takster samt visse nøgletal vedr. udgiftsbehov, beskatning og udligning.
Samtidig anvendes særskilte indeks til pris- og lønregulering, når nøgletallet vedrører henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter.

Herunder er en nærmere beskrivelse af de anvendte procentsatser for de tre indekser til pris- og lønregulering samt en beskrivelse af, hvilke indeks, der anvendes for de enkelte nøgletal:

A) Procentsatser for de anvendte indeks til omregning til faste priser
 1. Flg. stigningstakster anvendes for det generelle indeks til omregning til faste priser: 2,3% fra 1993-94, 2,0% fra 1994-95, 2,9% fra 1995-96, 2,7% fra 1996-97, 3,1% fra 1997-98, 2,9% fra 1998-99, 3,2% fra 1999-00, 3,5% fra 2000-01, 2,6% fra 2001-02, 3,5% fra 2002-03, 3,3% fra 2003-04, 2,6% fra 2004-05, 3,6% fra 2005-06, 3,2% fra 2006-07, 3,7% fra 2007-08, 3,9% fra 2008-09, 2,9% fra 2009-10, 1,3% fra 2010-11, 2,4% fra 2011-12, 1,0% fra 2012-13, 1,4% fra 2013-14, 1,4% fra 2014-15, 1,4% fra 2015-16, 1,9% fra 2016-17 samt 1,4% fra 2017-18.

 2. Flg. stigningstakster anvendes for indekset vedr. serviceudgifter:
  For 1993-94 til 1996-97 anvendes samme indeks som det generelle indeks.
  For 1997-98 til 2008-09 anvendes flg. indeks ekskl. overførsler: 3,2% fra 1997-98, 3,0% fra 1998-99, 3,2% fra 1999-00, 3,6% fra 2000-01, 2,6% fra 2001-02, 3,5% fra 2002-03, 3,3% fra 2003-04, 2,7% fra 2004-05, 3,8% fra 2005-06, 3,4% fra 2006-07, 3,8% fra 2007-08 og 4,0% fra 2008-09.
  For 2009-10 og frem anvendes flg. indeks vedr. serviceudgifter og ekskl. overførsler: 2,8% fra 2009-10, 1,1% fra 2010-11, 2,3% fra 2011-12, 0,9% fra 2012-13, 1,3% fra 2013-14, 1,3% fra 2014-15, 1,5% fra 2015-16, 2,0% fra 2016-17 samt 1,4% fra 2017-18.

 3. Flg. stigningstakster anvendes for indekset vedr. anlægsudgifter:
  For 1993-94 til 2008-09 anvendes samme indeks som det generelle indeks.
  For 2009-10 og frem anvendes flg. indeks vedr. anlægsudgifter: 1,7% fra 2009-10, 2,9% fra 2010-11, 2,3% fra 2011-12, 1,6% fra 2012-13, 1,6% fra 2013-14, 1,9% fra 2014-15, 1,4% fra 2015-16, 1,1% fra 2016-17 samt 1,9% fra 2017-18.
Bemærk, at tallet for stigningerne fra 2017 til 2018 er baseret på et skøn.

B) Oversigt over hvilke indeks, der anvendes for de enkelte nøgletal
 1. Det generelle indeks anvendes for nøgletal vedr.
  - Udgiftsbehov, beskatning og udligning
  - Alle indtægtsnøgletal - undtagen nøgletal vedr. anlægsindtægter
  - Alle nøgletal i gruppen 'Sociale forhold' - undtagen dem nævnt under punkt 2
  - Alle nøgletal i gruppen 'Historiske nøgletal' - undtagen det nævnt under punkt 3
  - Fra gruppen 'Økonomi - Udgifter' nøgletallene vedr. nettodriftsudgifter, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler samt udgifter i alt
  - Udgifter til boligydelse

 2. Indekset vedr. serviceudgifter anvendes for nøgletal vedr.
  - Serviceudgifter
  - Alle nøgletal i gruppen 'Økonomi - Udgifter' - undtagen dem nævnt under punkt 1 og 3
  - Udgifter til dagtilbud, undervisning, kultur og ældreomsorg - undtagen udgifter til boligydelse
  - Takster på dagtilbuds- og ældreområdet
  - Fra gruppen 'Sociale forhold' nøgletallene vedr. udgifter til børn og unge med særlige behov samt udgifter til voksne med særlige behov

 3. Indekset vedr. anlægsudgifter anvendes for nøgletal vedr.
  - Fra gruppen 'Økonomi - Udgifter' nøgletallet vedr. udgifter til skattefinansieret anlæg
  - Fra gruppen 'Historiske nøgletal' nøgletallet vedr. bruttoanlægsudgifter til forsyningsvirksomhed
  - Anlægsindtægter
15. juni 2018:
Opdateret med regnskabstal for 2017 samt pladstal for 2018
Budgetoplysninger for 2017 er nu erstattet af regnskabstal.
Derudover er nøgletal, der vedrører pladstal i dagtilbud, opdateret med oplysninger for 2018.
29. maj 2018:
Nu med elevtal, gæld og likviditet samt udgiftsbehov og serviceniveau for 2018
1) De Kommunale nøgletal er nu opdateret med elev-tal for 2018. Det vedrører flg. nøgletal: Bemærk, at nøgletallet 'Privatskolelever pr. 100 elever' ikke er opdateret.

2) Flg. nøgletal, der vedrører gæld og likviditet er nu opdateret med tal for 2018: 3) Flg. nøgletal, der vedrører udgiftsbehov og service er nu opdateret med tal for 2018:
18. maj 2018:
Fra 2018 opgøres udgifter til ældre og til voksne med særlige behov (herunder personer med handicap) på en ny måde
En ny metode til at opgøre kommunernes udgifter til ældre og personer med handicap mv. er taget i anvendelse i forbindelse med kommunernes budgetter for 2018. Den nye opgørelsesmetode skal sikre mere retvisende opgørelser af kommunernes udgifter til ældre og personer med handicap mv.

Nøgletallet 'Ældreudgifter pr. 65/67+-årig' omdøbes til 'Ældreudgifter pr. 67+-årig' og viser ældreudgifterne opgjort efter den nye metode. Tilsvarende omdøbes nøgletallet 'Serviceudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede ekskl. hjælpemidler pr. indb.' til 'Udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66-årig' og viser udgifter til voksne med særlige behov (herunder personer med handicap) opgjort efter den nye metode.

Da det er en ny metode, er det ikke muligt at adskille udgifterne til ældre henholdsvis udgifter til voksne med særlige behov før 2018, hvorfor de to nøgletal ikke viser tal før 2018. Det er dog muligt - også før 2018 - at opgøre de samlede udgifter til ældre og til voksne med særlige behov.

Der er derfor oprettet to nye nøgletal 'Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. indb.' samt 'Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig', og som også opgøres tilbage i tid. Førstnævnte nøgletal findes på noegletal.dk under 'Økonomi - Udgifter', mens det andet findes under 'Ældreomsorg'.

I forbindelse med omlægningen udgår nøgletallet 'Ældreomsorg pr. indb.', mens nøgletallene 'Andel 18-66-årige' og 'Andel 18+-årige' tilføjes.
16. maj 2018:
Indikatorer for konkurrenceudsættelse samt PLI er opdateret med tal for 2017
Indikatorer for konkurrenceudsættelse (IKU) samlet og fordelt på hovedkonti samt privatleverandør-indikator (PLI) er nu opdateret med tal for 2017.
4. maj 2018:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen for 2018 og årsværk til ledelse og adm. for 2017
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2018 opgjort ultimo 1. kvt. 2018.
Samtidig er nøgletallet Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb. opdateret med 2017-tal opgjort dec. 2017.
20. april 2018:
Hovedparten af alle udgifts- og indtægtsnøgletal er nu opdateret med budgettal for 2018
Hovedparten af alle udgifts- og indtægtsnøgletal, der er vægtet med et indbyggertal, er nu opdateret med budgettal for 2018.
Undtagelsen er de nøgletal, der vedrører ældreudgifter og udgifter til voksne handicappede.
Bemærk desuden, at nøgletallet 'Udgifter til byudvikling, bolig og miljø pr. indb.' nu inkluderer ældreboliger.
10. april 2018:
Opdateret med takster for 2018 på dagtilbuds- og ældreområdet
Nøgletal vedr. takster på dagtilbudsområdet er nu opdateret med tal for 2018.
Derudover er der nu 2018-tal for ældretaksterne Betaling for udbragt mad pr. dag, Betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd. og Betaling for aflastningsophold pr. døgn.
27. marts 2018:
Større opdatering med befolkningstal og skattetal for 2018, opdaterede strukturelle nøgletal mm.
Denne opdatering omfatter flg.: Endvidere er de tal, der bruges til eventuel pris- og lønregulering af de økonomiske nøgletal er blevet opdateret. Flg. stigningstakster bruges nu: 2,3% fra 1993-94, 2,0% fra 1994-95, 2,9% fra 1995-96, 2,7% fra 1996-97, 3,1% fra 1997-98, 2,9% fra 1998-99, 3,2% fra 1999-00, 3,5% fra 2000-01, 2,6% fra 2001-02, 3,5% fra 2002-03, 3,3% fra 2003-04, 2,6% fra 2004-05, 3,6% fra 2005-06, 3,2% fra 2006-07, 3,7% fra 2007-08, 3,9% fra 2008-09, 2,9% fra 2009-10, 1,3% fra 2010-11, 2,4% fra 2011-12, 1,0% fra 2012-13, 1,4% fra 2013-14, 1,4% fra 2014-15, 1,4% fra 2015-16, 1,7% fra 2016-17 og 1,7% fra 2017-18.
Bemærk, at tallet for stigningerne fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018 er baseret på et skøn.
26. feb. 2018:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 4. kvt. 2017
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2017 opgjort ultimo 4. kvt. 2017.
Nyt i 2017:
17. nov. 2017:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 3. kvt. 2017
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2017 opgjort ultimo 3. kvt. 2017.
Bemærk i øvrigt, at Rudersdals tal for 2013-2015 er blevet korrigeret i forbindelse med denne opdatering.
7. okt. 2017:
Pladstal på daginstitutionsområdet er opdateret med tal for 2017
Nøgletallene vedr. pladstal på daginstitutionsområdet er nu opdateret med tal for 2017 - herunder de to nøgletal, der omhandler købte og solgte pladser over kommunegrænser, samt nøgletallet der oplyser, om kommunen yder tilskud til pasning af egne børn.
15. aug. 2017:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 2. kvt. 2017
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2017 opgjort ultimo 2. kvt. 2017.
19. juli 2017:
Nu nøgletal vedr. gæld og likviditet for 2017
Nøgletallene Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb. og Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. er nu opdateret med tal for 2017.
9. juni 2017:
Nu med elevtal for 2017 inkl. udg. til folkeskolen pr. elev samt ældretakster for 2017
Der er nu tal for 2017 for nøgletallene Antal folkeskoler, Antal normalklasser, Gennemsnitlig skolestørrelse, Gennemsnitlig klassekvotient og Privatskoleelever pr. 100 elever.
Med elevtallet i hus er der nu også 2017-tal for nøgletallet Udg. til folkeskolen pr. elev.
Derudover er der nu 2017-tal for ældretaksterne Betaling for udbragt mad pr. dag, Betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd. og Betaling for aflastningsophold pr. døgn.
24. maj 2017:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med regnskabstal for 2016
Budgetoplysninger for 2016 er nu erstattet af regnskabstal.
Derudover er en fejl i definitionen for 2016 og frem i nøgletallet Udgifter til overførsler pr. indb. rettet.
5. maj 2017:
Nu med likviditet efter kassekreditreglen opgjort ultimo 1. kvt. 2017
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2017 opgjort ultimo 1. kvt. 2017.
3. maj 2017:
Nu med IKU og PLI for 2016
Indikatorer for konkurrenceudsættelse (IKU) og privatleverandør-indikator (PLI) er nu opdateret med tal for 2016.
Bemærk, at definitionen af IKU og PLI er revideret på flg. punkter:
23. marts 2017:
Opdateret med takster for 2017 på dagtilbudsområdet
Nøgletal vedr. takster på dagtilbudsområdet er nu opdateret med tal for 2017.
23. marts 2017:
Opdaterede tal til brug for pris- og lønregulering
De tal, der bruges til eventuel pris- og lønregulering af de økonomiske nøgletal er blevet opdateret. Flg. stigningstakster bruges nu: 2,3% fra 1993-94, 2,0% fra 1994-95, 2,9% fra 1995-96, 2,7% fra 1996-97, 3,1% fra 1997-98, 2,9% fra 1998-99, 3,2% fra 1999-00, 3,5% fra 2000-01, 2,6% fra 2001-02, 3,5% fra 2002-03, 3,3% fra 2003-04, 2,6% fra 2004-05, 3,6% fra 2005-06, 3,2% fra 2006-07, 3,7% fra 2007-08, 3,9% fra 2008-09, 2,9% fra 2009-10, 1,3% fra 2010-11, 2,4% fra 2011-12, 1,0% fra 2012-13, 1,4% fra 2013-14, 1,4% fra 2014-15, 1,5% fra 2015-16, 2,0% fra 2016-17.
Bemærk, at tallet for stigningerne fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017 er baseret på et skøn.
17. marts 2017:
En række nøgletal er opdateret - herunder Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb.
Denne opdatering omfatter flg.:
1. marts 2017:
Udgifts- og indtægtsnøgletal er opdateret med budgettal for 2017
Alle udgifts- og indtægtsnøgletal, der er vægtet med et indbyggertal, er nu opdateret med budgettal for 2017. Det drejer sig om 37 nøgletal vedrørende udgifter og 13 vedr. indtægter.
24. feb. 2017:
Nøgletal vedr. udgiftsbehov, service, beskatning og udligning er opdateret med tal for 2017
En række nøgletal vedr. udgiftsbehov, service, beskatning og udligning er opdateret med tal for 2017.
24. feb. 2017:
Årsværk til ledelse og administration er opdateret med tal for 2016
Nøgletallet 'Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere' er nu opdateret med 2015-tal opgjort dec. 2015 samt 2016-tal opgjort juni 2016.
24. feb. 2017:
Opdatering af flere strukturelle nøgletal samt pladstal vedr. boliger til ældre
Nøgletallene er nu opdateret med oplysninger vedr. ind- og udpendling for 2015, statsborgere fra vestlige/ikke-vestlige lande for 2017, tyverier og vold for 2016 samt pladser i forskellige ældreboliger for 2016.
24. feb. 2017:
Opdateret med befolkningstal for 2017
Nøgletallene er nu opdateret med befolkningsoplysninger for 2017.
25. jan. 2017
Udskrivnings- og kirkeskatteprocent, grundskylds- og dækningsafgiftspromiller samt beskatningsniveau for 2017
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med de for landets 98 kommuner for 2017 vedtagne udskrivningsprocenter, kirkeskatteprocenter, grundskyldpromiller og dækningsafgiftspromiller. Derudover er også nøgletallet Beskatningsniveau opdateret med tal for 2017.
Nyt i 2016:
9. dec. 2016:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 3. kvt. 2016
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2016 opgjort ultimo 3. kvt. 2016.
31. aug. 2016:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 2. kvt. 2016
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2016 opgjort ultimo 2. kvt. 2016.
31. aug. 2016:
Rettelse til nøgletal vedr. kommunernes serviceudgifter
Serviceudgifter pr. indb. for 2016 er nu rettet, så ændringer i definitionen fra 2015 til 2016 er indarbejdet.
I årene fra 2008 og frem har art 5.1 på funktion 6.52.72 derudover fejlagtigt været undtaget i opgørelsen af Serviceudg. pr. indb. samt Halvårsstatus for serviceudg. pr. indb. Den fejl er rettet nu.
31. aug. 2016:
En række nøgletal vedr. areal og bef.tæthed, pendling, ledige og biblioteker er nu opdateret
En række nøgletal vedr. areal og befolkningstæthed, pendling, ledige og biblioteker er nu opdateret
8. juli 2016:
En række nøgletal overvejende vedr. strukturelle forhold er nu opdateret
En række nøgletal overvejende vedr. strukturelle forhold er nu opdateret med data for nye år.
I gruppen 'Strukturelle forhold' gælder det nøgletal vedr. anmeldte tyverier og indbrud, andel ejerboliger og almennyttige boliger, statsborgere fra vestlige og ikke-vestlige lande, fuldtidsledige, børn af enlige forsørgere samt befolkningsandel i bymæssig bebyggelse.
I gruppen 'Personaleforbrug og udlicitering' er personaleforbruget opdateret.
I gruppen 'Ældreomsorg' er nøgletal vedr. boligydelse, modtagere af boligydelse samt pladser i diverse boliger til ældre opdateret.
I gruppen 'Sociale forhold' er nøgletal vedr. boligsikring, modtagere af boligsikring samt andel førtidspensionister opdateret.
7. juli 2016:
Nu med takster og pladstal for 2016 på dagtilbudsområdet
Nøgletal vedr. takster og pladstal på dagtilbudsområdet er nu opdateret med tal for 2016.
Dette gælder også nøgletal vedr. købte og solgte pladser over kommunegrænser samt nøgletallet 'Tilskud til forældre, der passer egne børn?'.
1. juli 2016:
Nu med IKU og PLI for 2015
Indikatorer for konkurrenceudsættelse (IKU) og privatleverandør-indikator (PLI) er nu opdateret med tal for 2015.
10. juni 2016:
Omfattende opdatering inkl. regnskabstal for 2015, budgettal for 2016, nye nøgletal - og alle udgifter opgøres nu netto
Der er forud for opdateringen med budgettal for 2016 og regnskabstal 2015 foretaget en mere omfattende opdatering end sædvanligt af De Kommunale Nøgletal. Ud over at budgettal for 2016 er tilføjet - inkl. budgetteringsforudsætninger og takster, hvor disse foreligger, og regnskabstal nu erstatter budgettal for 2015, indebærer det konkret følgende:
 1. Alle driftsudgifter opgøres nu som nettoudgifter mod tidligere bruttoudgifter.
 2. En gennemgang af nøgletallene betyder, at en række nøgletal udgår, er omdøbt eller definitionen justeret.
 3. Hovedparten af de nøgletal, der ikke opdateres, er nu samlet i en gruppe med historiske nøgletal.
 4. Følgende nye nøgletal er tilføjet:
  • Udgifter til byudvikling, bolig og miljø pr. indb.
  • Udgifter til transport og infrastruktur pr. indb.
  • Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinansiering pr. indb.
  • Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet pr. indb.
  • Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. børn og unge pr. 10-17-årig
  • Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. voksne og handicappede pr. 18-66-årig
  • Andel 0-13-årige
  • Andel 6-16-årige
  • Andel 18-66-årige
11. maj 2016:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 1. kvt. 2016
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2016 opgjort ultimo 1. kvt. 2016.
1. april 2016:
Rettelse til Hillerøds IKU for 2014
Hillerøds IKU (indikator for konkurrenceudsættelse) er for 2014 rettet fra 31,7 til 31,5 som følge af reviderede indberetninger til ministeriet.
14. marts 2016:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 4. kvt. 2015
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2015 opgjort ultimo 4. kvt. 2015.
1. marts 2016:
Nu med 2016-tal for en række nøgletal vedr. beskatning, udligning og udgiftsbehov
En række nøgletal vedr. beskatning, udligning og udgiftsbehov er nu opdateret med tal for 2016. Det drejer sig om Socioøkonomisk indeks, Serviceniveau, Skat/service-forhold, Udgiftsbehov pr. indb. (hele landet og for hovedstaden), Udskrivningsgrundlag pr. indb. (statsgaranteret og budgetteret), Grundværdier pr. indb. samt Beskatningsgrundlag pr. indb.
1. marts 2016:
Opdateret med befolkningstal for 2016 og refusion af købsmoms for 2013 og 2014.
Nøgletallene er nu opdateret med befolkningsoplysninger for 2016 og med Refusion af købsmoms pr. indb. for 2013 og 2014.
1. marts 2016:
Rettelser til data for enkelte nøgletal vedr. beskatning og udligning, og et nøgletal glider ud
Nøgletallene Serviceniveau og Skat/Service-forhold er nu opdateret med senere opgjorte data for 2015.
For to nøgletal er beregningsfejl rettet. Det vedrører Beskatningsniveau før 2007 og Grundværdier pr. indb. i 2014 og 2015.
Nøgletallet Beregnet skat/service-forhold udgår.
2. feb. 2016:
Fejl rettet i nøgletal vedr BDU til forsyningsvirksomhed og sundhedsydelser og enkelte flere
Ved en beklagelig fejl har der i januar været vist fejlbehæftede data for enkelte nøgletal. Fejlene er rettet nu. For nøgletallene vedr. bruttodriftsudgifter til forsyningsvirksomhed henholdsvis sundhedsydelser pr. indb er et markant for lavt tal blevet vist. For nøgletallene vedr. bruttodriftsudgifter til folkeskolen, børnepasning og administration pr. indb. samt bruttoanlægsudg. til forsyningsvirksomhed pr. indb. har fejlen været meget begrænset.
6. jan. 2016
Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i 2015 (opgjort juni 2015)
Nøgletallet 'Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere' er nu opdateret med 2015-tal opgjort juni 2015.
5. jan. 2016
Udskrivningsprocent, kirkeskatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgidftspromiller for 2016
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med de for landets 98 kommuner for 2016 vedtagne udskrivningsprocenter, kirkeskatteprocenter, grundskyldpromiller og dækningsafgiftspromiller.
5. jan. 2016:
Beskatningsniveau for 2016
Beskatningsniveauet er nu opdateret med tal for 2016.
Nyt i 2015:
4. dec. 2015:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 3. kvt. 2015
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2015 opgjort ultimo 3. kvt. 2015.
5. nov. 2015:
Nye nøgletal for udgifter til ledelse og administration pr. 1.000 indb.
Social- og Indenrigsministeriet offentliggør tre nye nøgletal for udgifter til ledelse og administration. Et nøgletal for decentrale udgifter til ledelse og administration, et nøgletal for central ledelse og administration og et samlet nøgletal for udgifter til både den centrale og decentrale ledelse og administration.
Nøgletallene, der er opgjort fra 2013, findes i gruppen 'Service, Personaleforbrug og udlicitering'.
11. sept. 2015:
Rettelse til Likviditet efter kassekreditreglen
Tidligere manglede tal for 2015 for Assens på nøgletallet 'Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb.'. Dette tal er nu tilgængeligt. Ændringen påvirker udover Assens også alle gennemsnit, hvori Assens indgår, herunder landsgennemsnittet.
Ved samme lejlighed er tallet for 2014 for Assens også ændret, men marginalt.
11. aug. 2015:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 2. kvt. 2015
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2015 opgjort ultimo 2. kvt. 2015.
6. aug. 2015:
Rettelse til samlede pasningsudgifter for 2014 og 2015
Ved en fejl var 5.22.09 medtaget i de samlede pasningsudgifter (brutto og netto) pr. 0-10-årig for 2014 og 2015. Rettelsen af fejlen, der berører de fleste kommuner, ændrer dog ikke væsentligt de pågældende nøgletal. Således ændres landgennemsnittene sig således: Bruttotallene for 2014 og 2015 ændres fra henholdsvis 59.663 og 59.513 til 59.387 og 59.275, mens de tilsvarende nettotal ændrer sig fra 42.663 og 42.992 til 42.473 og 42.826.
22. juli 2015:
Nu nøgletal vedr. gæld og likviditet for 2015
Nøgletallene Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb, Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. samt Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 pr. indb. er nu opdateret med tal for 2015.
24. juni 2015:
Nye data for 41 nøgletal
En lang række nøgletal er blevet opdateret med data for yederligere et år. Opdateringerne vedrører:
24. juni 2015:
Opdaterede tal til brug for pris- og lønregulering
De tal, der bruges til eventuel pris- og lønregulering af de økonomiske nøgletal er blevet opdateret. Flg. stigningstakster bruges nu: 2,3% fra 1993-94, 2,0% fra 1994-95, 2,9% fra 1995-96, 2,7% fra 1996-97, 3,1% fra 1997-98, 2,9% fra 1998-99, 3,2% fra 1999-00, 3,5% fra 2000-01, 2,6% fra 2001-02, 3,5% fra 2002-03, 3,3% fra 2003-04, 2,6% fra 2004-05, 3,6% fra 2005-06, 3,2% fra 2006-07, 3,7% fra 2007-08, 3,9% fra 2008-09, 2,9% fra 2009-10, 1,3% fra 2010-11, 2,4% fra 2011-12, 1,0% fra 2012-13, 1,4% fra 2013-14 og 1,3% fra 2014-15.
Bemærk, at tallet for stigningen fra 2014 til 2015 er baseret på et skøn.
24. juni 2015:
Nu er data opdateret med regnskabstal for 2014 og budgettal for 2015
Alle nøgletal, der er baseret på kommunernes indberetning af budgetter og regnskaber til Danmarks Statistik, er nu opdateret med regnskabstal for 2014 og budgettal for 2015.
4. juni 2015:
Rettelse til skole-, normalklasse- og elevtal for 2014
Ultimo maj blev De Kommunale Nøgletal opdateret med 2015-tal for skole-, normalklasse- og elevtal. Ved samme lejlighed burde 2014-tallene have være opdateret, så de indgående forventede tal for skoleåret 2014/2015 blev erstattet med faktiske tal. Dette er først sket nu.
4. juni 2015:
Rettelse til Hernings IKU og PLI for 2014
Herning Kommune har hos Danmarks Statistik fået rettet en indberettet fejl på hovedkonto 2 for regnskab 2014. Rettelsen er nu også medtaget i De Kommunale Nøgletal og påvirker kommunens IKU på hovedkonto 2 samt kommunens samlede IKU og PLI.
27. maj 2015:
Opdatering med regnskabstal for 2014 og budgettal for 2015 forventes fredag d. 29/5-2015
Opdateringen med oplysninger for regnskab 2014 og budget 2015 af en lang række økonomiske nøgletal er desværre forsinket.
Vi forventer, at opdateringen finder sted fredag d. 29/5-2015.
26. maj 2015:
Nu med skole-, normalklasse- og elevtal for 2015
Der er nu tal for 2015 for Antal folkeskoler, Antal normalklasser, Gennemsnitlig skolestørrelse, Gennemsnitlig klassekvotient og Privatskoleelever pr. 100 elever.
22. maj 2015:
Nu med IKU og PLI for 2014
Privatleverandør-indikator (PLI) og indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er nu opdateret med tal for 2014.
22. maj 2015
Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i 2014 (opgjort dec. 2014)
Nøgletallet 'Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere' er nu opdateret med 2014-tal opgjort dec. 2014.
7. maj 2015:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 1. kvt. 2015
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2015 opgjort ultimo 1. kvt. 2015.
8. april 2015:
Noegletal.dk er nomineret til Geodataprisen
Social- og Indenrigsministeriets noegletal.dk er nomineret til Geodataprisen. Det sker, efter websitet er blevet lanceret i en ny og forbedret udgave, hvor det er muligt at visualisere de mange kommunale nøgletal i grafer og på danmarkskort.

Har du brug for kommunale nøgletal og et redskab til at overskue dem, kan du lægge vejen forbi noegletal.dk. Her findes oplysninger om f.eks. kommunernes udgifter til lokale folkeskoler, den kommunale skatteprocent og kommunernes serviceniveau.

I 2014 fik De Kommunale Nøgletal på nettet en helt ny brugergrænseflade, der nu er nomineret til juryprisen ved uddelingen af Geodataprisen 2015. Den nye udgave af websitet gør det muligt at få de kommunale tal vist i grafer og på danmarkskort. Brugerne kan dermed let sammenligne kommunerne og se tallenes udvikling over tid. I designet er der lagt vægt på, at tal og visualiseringer kan tilpasses individuelle behov på en nem og intuitiv måde. Desuden kan de viste kort og grafer downloades, så de er lige til at bruge i præsentationer og rapporter.

Geodataprisen gives til årets bedste brug af geodata og uddeles den 23. april 2015 i Ingeniørforeningens Hus på Kalvebod Brygge i København. Prisen er stiftet af Geoforum, som er en interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder, der arbejder med geografisk information.
Læs mere om Geodataprisen på www.brugstedet.dk.
9. marts 2015:
Mindre definitionsændring i serviceudgifterne
Definitionen af nøgletallene Serviceudgifter pr. indb. og Halvårsstatus for serviceudgifter pr. indb. er ændret fra 2012 og frem, således rækken af funktioner, der fratrækkes nettodriftsudgifterne omfatter hele 5.22.07, og ikke kun 5.22.07, dranst 2.
5. marts 2015:
Opdateret med befolkningstal for 2015
Nøgletallene er nu opdateret med befolkningsoplysninger for 2015.
13. feb. 2015:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 4. kvt. 2014
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2014 opgjort ultimo 4. kvt. 2014.
12. feb. 2015:
Justering af nøgletal for serviceniveau og skat/service-forhold
Nøgletallet for det kommunale serviceniveau er justeret med henblik på at forbedre præcisionen i nøgletallet.
Nøgletallet for det kommunale serviceniveau beregnes som kommunens nettodriftsudgifter divideret med kommunens beregnede udgiftsbehov. Hermed fås en indikation af det serviceniveau, som kommunen udbyder. Justeringen af nøgletallet omfatter følgende: Disse to korrektioner sigter mod at tage højde for, at et højt udgiftsniveau i ø-kommuner eller i kommuner med mange flygtninge og indvandrere ikke nødvendigvis er udtryk for et højt serviceniveau.
Samlet set forbedrer justeringerne præcisionen i nøgletallet. Nøgletallet kan ses som en indikator for det serviceniveau, den enkelte kommune leverer, men det skal dog fortsat tages med forbehold. Variationen i kommunernes nettodriftsudgifter kan tilskrives en række forskellige forhold, f.eks. forskelle i aldersstruktur, socioøkonomiske forhold, den geografiske struktur, det politisk valgte serviceniveau, produktivitet mv. I nøgletallet korrigeres nettodriftsudgifterne med det beregnede udgiftsbehov, som i et vist omfang tager højde for forskelle i aldersstruktur og socioøkonomiske forhold, men nøgletallet skal fortsat opfattes som en indikator for serviceniveauet og ikke en præcis opgørelse.

I nøgletallene Skat/service-forhold og Det beregnede skat/service-forhold indgår det kommunale serviceniveau, der ligeledes her er justeret, som beskrevet ovenfor.
6. jan. 2015:
Nye nøgletal for IKU på hovedkontoniveau
Seks nye nøgletal viser Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) fordelt på hovedkontoniveau.
Det er nu muligt, at sammenligne kommunernes konkurrenceudsættelse på de enkelte opgaveområder:
Nyt i 2014:
3. dec. 2014:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 3. kvt. 2014
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2014 opgjort ultimo 3. kvt. 2014.
3. nov. 2014
Udskrivningsprocent og grundskyldspromille m.m. for 2015
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med de for landets 98 kommuner for 2015 vedtagne udskrivningsprocenter, grundskyldpromiller, dækningsafgiftspromiller og beskatningsniveau.
24. okt. 2014
Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i 2014 (opgjort juni 2014)
Nøgletallet 'Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere' er nu opdateret med 2014-tal opgjort juni 2014.
21. okt. 2014:
Pladstal på daginstitutionsområdet er opdateret med tal for 2014
Nøgletallene vedr. pladstal på daginstitutionsområdet er nu opdateret med tal for 2014. Ved samme lejlighed er de to nøgletal, der omhandler købte og solgte pladser over kommunegrænser, samt nøgletallet, om kommunen yder tilskud til pasning af egne børn, også opdateret med tal for 2014.
8. sept. 2014:
Nye nøgletal med takster for SFO og fritidshjem efter indførelse af Folkeskolereformen
Tre nye nøgletal viser taksterne i SFO for 6-9-årige og 10-13-årige og for fritidshjem efter indførelse af Folkeskolereformen 1. aug. 2014. For at sammenligne med taksterne før folkeskolereformen vælges de tilsvarende månedlige takster for SFO eller fritidshjem for 2014.
27. aug. 2014:
Nu 2014-tal for betaling for udbragt mad, forplejning på plejehjem og aflastningsophold
Nøgletallene Betaling for udbragt mad pr. dag, Betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd. og Betaling for aflastningsophold pr. døgn er nu opdateret med tal for 2014.
26. aug. 2014:
En række nøgletal vedr. strukturelle forhold og biblioteker m.fl. er nu opdateret
En række nøgletal vedr. strukturelle forhold og biblioteker (under kultur) er nu opdateret. Udover opdateringer i grupperne 'Strukturelle forhold' og 'Kultur' er også nøgletal vedr. førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, boligsiktingsudgifter og boligydelsesudgifter opdateret.
19. aug. 2014:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 2. kvt. 2014
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2014 opgjort ultimo 2. kvt. 2014.
15. aug. 2014:
Opdateret med Socioøkonomisk indeks for 2015
Nøgletallet Socioøkonomisk indeks er nu opdateret med tal for 2015.
6. aug 2014:
Nu nøgletal vedr. gæld og likviditet for 2014
Nøgletallene Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb, Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. samt Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 pr. indb. er nu opdateret med tal for 2014.
4. juli 2014:
Opdateret med Socioøkonomisk indeks for 2014
Nøgletallet Socioøkonomisk indeks er nu opdateret med tal for 2014.
4. juni 2014:
To nye nøgletal med pladsoplysninger for daginstitutioner
Pladser i daginstitutioner for 0-2-årige og et tilsvarende nøgletal for 3-5-årige er nu at finde i De Kommunale Nøgletal.
3. juni 2014:
En række nøgletal på undervisningsområdet er opdateret med 2014-tal
En række nøgletal på undervisningsområdet er opdateret på baggrund af 2014-oplysninger for antal elever, folkeskoler og normalklasser.
20. maj 2014:
To nye nøgletal med takstoplysninger for daginstitutioner
Månedlig takst for plads i daginstitution for 0-2-årige og et tilsvarende nøgletal for 3-5-årige er nu at finde i De Kommunale Nøgletal.
20. maj 2014:
Nu 2014-tal for en række nøgletal om beskatning og udligning
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret 2014-oplysninger for en række nøgletal om beskatning og udligning.
20. maj 2014:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med regnskabstal for 2013
Budgetoplysninger for 2013 er nu erstattet af regnskabstal.
20. maj 2014:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med budgettal for 2014
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med kommunernes budgetterede udgifter og indtægter for 2014.
15. maj 2014:
Nu med IKU og PLI for 2013
Privatleverandør-indikator (PLI) og indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er nu opdateret med tal for 2013.
8. maj 2014:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 1. kvt. 2014
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2014 opgjort ultimo 1. kvt. 2014.
8. maj 2014
Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i 2013 (opgjort dec. 2013)
Nøgletallet 'Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere' er nu opdateret med 2013-tal opgjort i dec. 2013.
7. marts 2014:
En række nøgletal vedr. strukturelle forhold er nu opdateret
En række nøgletal vedr. strukturelle forhold er nu opdateret. Udover opdateringer i gruppen 'Strukturelle forhold', er også nøgletallene vedr. antal boligydelsesmodtagere og boligsikringsmodtagere opdateret.
25. feb. 2014:
Opdateret med befolkningstal for 2014
Nøgletallene er nu opdateret med befolkningsoplysninger for 2014.
25. feb. 2014:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 4. kvt. 2013
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2013 opgjort ultimo 4. kvt. 2013.
21. feb. 2014:
SIM lancerer i dag ny brugergrænseflade på www.noegletal.dk og nye nøgletal med kommunernes serviceudgifter
Social- og Indenrigsministeriet lancerer helt ny brugergrænseflade på www.noegletal.dk med mange nye muligheder, blandt andet for at visualisere de valgte nøgletal på et danmarkskort og i enkelte grafer.

De viste danmarkskort kan ændres med hensyn til statistisk metode, farvevalg, tekstning mm og kan desuden (som graferne) downloades i forskellige formater og størrelse til brug for f.eks. egne præsentationer.

Ved samme lejlighed introduceres nye nøgletal med kommunernes serviceudgifter, så der nu er tre nøgletal, der belyser emnet:
4. feb. 2014:
Nu med 2014-tal for beskatningsniveauet
Beskatningsniveauet er nu opdateret med tal for 2014.
Nyt i 2013:
21. dec. 2013:
SIM lancerer jan. 2014 De Kommunale Nøgletal, version 2.0. Prøv den nye løsning allerede nu.
Social- og Indenrigsministeriet er ved at lægge sidste hånd på en ny udgave af De Kommunale Nøgletal, version 2.0. Den nye udgave indeholder en helt ny brugergrænseflade og mange nye muligheder inspireret af de mange svar, som vi har fået på det spørgeskema, der har ligget på www.noegletal.dk. Og rigtig mange tak for dem.
Blandt mange nyskabelser er muligheden for at få præsenteret de valgte data på et danmarkskort. De viste kort (og grafer) kan downloades i forskellige formater og størrelser.
Den nye udgave forventes klar i løbet af januar 2014, men du kan allerede nu prøve løsningen i en foreløbig udgave (beta-version) - og kommentarer er meget velkomne. [Den foreløbige udgave er nu erstattet af den permanente nye løsning].
20. dec. 2013:
Udskrivningsprocent og grundskyldspromille for 2014 m.m.
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med de for landets 98 kommuner for 2014 vedtagne udskrivningsprocenter, grundskyldpromiller og dækningsafgiftspromiller for forretningsejendomme.
16. dec. 2013:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 3. kvt. 2013
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2013 opgjort ultimo 3. kvt. 2013.
25. okt. 2013
Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i 2013 (opgjort juni 2014)
Nøgletallet 'Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere' er nu opdateret med tal for 2013 (opgjort juni 2013).
22. aug. 2013:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 2. kvt. 2013
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2013 opgjort ultimo 2. kvt. 2013.
21. aug. 2013:
Definition af Bruttodriftsudg. på administration pr. indb. er ændret for 2013
Definitionen af nøgletallet Bruttodriftsudg. på administration pr. indb. er blevet ændret for 2013. Ændringen betyder, at definitionen igen er den samme i perioden 2010-2013. Ændringen består i, at gruppering 200 ikke længere er inkluderet i definitionen. Gruppering 200 vil indgå i et nyt nøgletal for administration, der offentliggøres i foråret 2014.
30. juli 2013:
Nu nøgletal vedr. gæld og likviditet for 2013
Nøgletallene Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb, Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. samt Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 pr. indb. er nu opdateret med tal for 2013.
1. juli 2013:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med regnskabstal for 2012
Budgetoplysninger for 2012 er nu erstattet af regnskabstal.
21. juni 2013:
Nu flere nøgletal med aldersfordelingen i kommunerne
Mange nøgletal er vægtet med indbyggertallet i en bestemt aldersgruppe. Alle disse anvendte aldersgrupper er nu tilføjet som selvstændige nøgletal under kategorien Befolkning.
6. juni 2013:
Budget 2013 vises nu i Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er nu opdateret med kommunernes budgetterede udgifter for 2013.
27. maj 2013:
Nu med IKU og PLI for 2012
Privatleverandør-indikator (PLI) og indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er nu opdateret med tal for 2012.
8. maj 2013:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 1. kvt. 2013
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2013 opgjort ultimo 1. kvt. 2013.
10. april 2013:
Nyt nøgletal for årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere
På baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 offentliggør Social- og Indenrigsministeriet et nyt nøgletal for antallet af ansatte i kommunerne, der beskæftiger sig med administration og ledelse. Det nye nøgletal vil fremover blive offentliggjort hvert halve år. Den første offentliggørelse af det nye nøgletal medtager tal for december 2009 til december 2012.
2. april 2013:
Opdateret med takster for betaling for udbragt mad pr. dag og for forplejning på plejehjem pr. mnd i 2013
Nøgletallene Betaling for udbragt mad pr. dag og Betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd. i 2013 er nu opdateret med tal for 2013.
21. marts 2013:
Opdateret med befolkningstal for 2013
Nøgletallene er nu opdateret med befolkningsoplysninger for 2013.
21. feb. 2013:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 4. kvt. 2012
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2012 opgjort ultimo 4. kvt. 2012.
15. jan. 2013:
Nu med forventede opdateringstidspunkter for alle nøgletal
Af definitionen af de enkelte nøgletal fremgår det nu nederst, hvornår nøgletallet opdateres i løbet af året.
Nyt i 2012:
14. dec. 2012:
Opdateret med Socioøkonomisk indeks for 2013
Nøgletallet Socioøkonomisk indeks er nu opdateret med tal for 2013.
20. nov. 2012:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 3. kvt. 2012
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2012 opgjort ultimo 3. kvt. 2012.
12. okt. 2012:
Udskrivningsprocent og grundskyldspromille for 2013 m.m.
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med de for landets 98 kommuner for 2013 netop vedtagne udskrivningsprocenter, grundskyldpromiller og dækningsafgiftspromiller for forretningsejendomme.
24. sept. 2012:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 2. kvt. 2012
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med tal for 2012 opgjort ultimo 2. kvt. 2012.
18. juni 2012:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 1. kvt. 2012
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med de første tal for 2012 - opgjort ultimo 1. kvt. 2012.
1. juni 2012:
Nu nøgletal vedr. gæld og likviditet for 2012
Nøgletallene Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb, Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. samt Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 pr. indb. er nu opdateret med tal for 2012.
23. maj 2012:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med regnskabstal for 2011
Budgetoplysninger for 2011 er nu erstattet af regnskabstal.
21. maj 2012:
Nu IKU og PLI for 2011 med ny definition
Definitionen for privatleverandør-indikator (PLI) og indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er blevet ændret. Derfor er der tilføjet to nye nøgletal, PLI med 2012-definition, der vises fra 1993 og frem, og IKU med 2012-definition, som vises fra 2006 og frem. Nøgletallene med den tidligere definition for PLI og IKU vil stadig være at finde i De Kommunale Nøgletal, men opdateres ikke efter 2010.
2. april 2012:
Budget 2012 vises nu i Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er nu opdateret med kommunernes budgetterede udgifter for 2012. Samtidigt er oplysninger om indbyggertal i 2012 opdateret.
Nyt i 2011:
8. sept. 2011:
Spørgeskema til brugere af De Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriet arbejder på at videreudvikle De Kommunale Nøgletal, som er tilgængelige her på www.noegletal.dk. I den forbindelse vil vi spørge, om du vil vurdere nøgletallenes nuværende brugervenlighed samt de udviklingstiltag, som Social- og Indenrigsministeriet aktuelt har under overvejelse. [Spørgeskemaet er efterfølgende afsluttet].
27. juni 2011:
Nu nøgletal vedr. gæld og likviditet for 2011
Nøgletallene Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb, Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. samt Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 pr. indb. er nu opdateret med tal for 2011.
27. juni 2011:
Budgetteringsforudsætninger for 2011 vises nu i De Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er nu opdateret med oplysninger om budgetteringsforudsætninger vedr. budget 2011. Det drejer sig bl.a. om oplysninger vedr. takster, pladser i daginstitutioner mv.
17. juni 2011:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med regnskabstal for 2010
Budgetoplysninger for 2010 er nu erstattet af regnskabstal.
1. juni 2011:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med IKU og PLI for 2010
Nøgletallene privatleverandør-indikator (PLI) og indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er nu opdateret med tal for 2010.
12. maj 2011:
En lang række strukturelle nøgletal er nu opdateret med seneste oplysninger
En række nøgletal, der er baseret på data fra Danmarks Statistik, er nu opdateret.
Det gælder nøgletal... Det bemærkes, at opgørelsen af nøgletal vedr. udenlandske statsborgere er justeret i forhold til tidligere. Således fremgår nu udlændinge fordelt efter statsborgerskab. I den tidligere version af nøgletallene var udlændingene opdelt efter oprindelsesland.
9. marts 2011:
Budget 2011 vises nu i Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er nu opdateret med kommunernes budgetterede udgifter for 2011. Samtidigt er oplysninger om indbyggertal i 2011 opdateret.
18. feb. 2011:
Nye tal for kommunernes likviditet efter kassekreditreglen
2010-tallene for Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opgjort ultimo 4. kvt.
2. feb. 2011:
Nu med kommunernes serviceniveau for 2011
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med kommunernes serviceniveau for 2011.
Nyt i 2010:
3. dec. 2010:
Nu med udskrivningsprocenter for 2011
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med udskrivningsprocenter for 2011.
23. nov. 2010:
Nye tal for kommunernes likviditet efter kassekreditreglen
2010-tallene for Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opgjort ultimo 3. kvt.
22. nov. 2010:
Nyt initiativ: Månedens kommunale nøgletal
Ministeriet introducerer nu et nyt initiativ, Månedens kommunale nøgletal.
Formålet er at skabe større synlighed om kommunaløkonomiske nøgletal og sætte fokus på seneste udvikling og kommunale forskelle.
Månedens kommunale nøgletal er tænkt som en lille appetitvækker til et aktuelt kommunalt nøgletal taget her fra De Kommunale Nøgletal, www.noegletal.dk.
Første udgave af månedens kommunale nøgletal er indikator for konkurrenceudsættelse (IKU), der nerop er opdateret med tal for 2009.
12. nov. 2010:
Nu nøgletal vedr. gæld og likviditet for 2010
Nøgletallene Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb, Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. samt Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 pr. indb. er nu opdateret med tal for 2010.
10. nov. 2010:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med IKU og PLI for 2009
Nøgletallene privatleverandør-indikator (PLI) og indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er nu opdateret med tal for 2009. Bemærk at 2009-tallene er korrigeret for selskabsgørelse på hovedkonto 1 og ændring af positivlisten.
31. maj 2010:
De Kommunale Nøgletal er nu opdateret med regnskabstal for 2009
Budgetoplysninger for 2009 er nu erstattet af regnskabstal.
19. maj 2010:
Opdateret med kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 1. kvt. 2010
Nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opdateret med de første tal for 2010 - opgjort ultimo 1. kvt. 2010
27. april 2010:
Kommunernes likviditet efter kassekreditreglen for 2009 er opgjort ultimo 4. kvt.
2009-tallene for Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opgjort ultimo 4. kvt.
9. marts 2010:
Budget 2010 vises nu i Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er nu opdateret med oplysninger vedr. budget 2010. Det drejer sig dels om kommunernes budgetterede udgifter på en række forskellige serviceområder og dels om oplysninger vedr. takster, pladser i daginstitutioner, klassekvotienter mv. Samtidigt er oplysninger om indbyggertal i 2010 opdateret.
Endvidere er der foretaget en mindre tilpasning af nøgletallene vedr. børn af enlige forsørgere samt udgifter til anbringelser mv., som nu opgøres i forhold til antallet af 0-17-årige.
27. jan. 2010:
Nu vises serviceniveau, skat/service-forhold og socioøkonomisk indeks for 2010
På baggrund af oplysninger om kommunernes budgetter for 2010 vises nu nøgletallene vedr. serviceniveau og skat/service-forhold. Endvidere vises også kommunernes socioøkonomiske indeks for 2010.
22. jan. 2010:
Nu med tal for grundskyldspromille og beskatningsniveau for 2010
Grundskyldspromiller og beskatningsniveau for 2010 vises nu på De Kommunale Nøgletal.
14. jan. 2010:
Nye tal for kommunernes likviditet efter kassekreditreglen
2009-tallene for Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er nu opgjort ultimo 3. kvt.
6. jan. 2010:
Nu med udskrivningsprocent, kirkeskatteprocent og dækningsafgiftspromiller for 2010
Udskrivningsprocent, kirkeskatteprocent og dækningsafgiftspromiller for 2010 vises nu på De Kommunale Nøgletal. Grundskyldspromiller for 2010 forventes offentliggjort i løbet af uge 2.
Nyt i 2009:
18. aug. 2009:
Andelen af kvinder i byrådene vises nu i De Kommunale Nøgletal
Det er nu muligt at se, hvor stor en andel af byrådene, der udgøres af kvinder. Det er også muligt at se, hvor stor en andel af de opstillede kandidater til kommunalvalget i 2005, der var kvinder.
18. aug. 2009:
Nu vises dækningsafgiftspromiller for forretningsejendomme og offentlige ejendomme
Det er nu muligt at se kommunefordelte dækningsafgiftspromiller for forretningsejendomme og offentlige ejendomme i De Kommunale Nøgletal.
11. aug. 2009:
Nøgletallene er nu opdaterede med gælds- og likviditetstal primo 2009 samt serviceniveau mv. for 2009
Kommunernes likviditet og gæld primo 2009 er nu opdateret.
Endvidere er serviceniveau, skat/service-forhold samt socioøkonomisk indeks og udgiftsbehov opdateret med oplysninger vedr. budget 2009.
12. juni 2009:
Regnskab 2008 vises nu i Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er nu opdateret med oplysninger vedr. regnskab 2008. Det er hermed muligt at se kommunernes udgifter pr. indb. i regnskab 2008 på en række forskellige serviceområder.
10. juni 2009:
Nu med kommunernes kirkeskatteprocenter fra 1993 til 2009
Det er nu muligt på De Kommunale Nøgletal at se kirkeskatteprocenterne fra 1993 til 2009.
28. maj 2009:
Nu med Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) og PLI for 2008
Det er nu muligt på De Kommunale Nøgletal at se både den landsgennemsnitlige og kommunefordelte Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU) og PrivatLeverandørIndikator (PLI) beregnet på grundlag af regnskabstallene for 2008.
20. maj 2009:
Nøgletallet 'Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb.' er nu opdateret med 2009-tal
Oplysningerne er for 2009 indtil videre opgjort ultimo 1. kvt. 2009.
2. marts 2009:
Budget 2009 vises nu i Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er nu opdateret med oplysninger vedr. budget 2009. Det drejer sig dels om kommunernes budgetterede udgifter på en række forskellige serviceområder og dels om oplysninger vedr. takster, pladser i daginstitutioner, klassekvotienter mv.
29. jan. 2009:
En række nøgletal, som ikke længere kan opdateres, udgår
En række nøgletal, som det ikke længere er muligt at opdatere og dermed er blevet uaktuelle, udgår af de kommunale nøgletal. Ved at lade nøgletallene udgå, opnås endvidere en øget overskuelighed på nøgletallene.
Det drejer sig om nøgletal vedr. antal asylansøgere, pasningsgaranti i dagtilbud, antal dagtilbud/SFO, deltidspladser i dagtilbud mv., dækningsgrader i dagtilbud, mulighed for valg mellem dagtilbud mv., døgnberedskab ved hjemmehjælp og sygepleje, nettoudgifter til momsudligning, supplerende orlovstilskud samt andel pladser i private institutioner.
8. jan. 2009:
En række nøgletal er blevet lagt sammen
For at gøre nøgletallene mere overskuelige er en række nøgletal blevet lagt sammen. Det gælder for alle nøgletal, som beregnes efter antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder eller antallet af personer over folkepensionsalderen.
Folketinget vedtog i maj 1999 at nedsætte folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år med virkning fra den 1. juli 2004. Hidtil har de berørte nøgletal være opdelt i to, ét nøgletal for perioden frem til 2003, og ét nøgletal for perioden fra 2004, hvor ændringen er trådt i kraft. For at lette overskueligheden, er disse nøgletal nu lagt sammen til ét nøgletal. Det gør det nu muligt at lave tidsserier for de valgte nøgletal. Dog skal det ved sammenligning tages i betragtning, at nedsættelsen af pensionsalderen har medført ændret definition af nøgletallet. Se mere herom i definitionen for de berørte nøgletal.
Nyt i 2008:
22. aug. 2008:
Likv. efter kassekreditreglen pr. indb. nu med tal for 2. kvt. 2008
For nøgletallet Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. er 2008-tallene nu baseret på tal for 2. kvt. 2008, hvor de før var baseret på tal for 1. kvt. 2008.
22. aug. 2008:
Nu 2008-tal for socioøkon. indeks samt nøgletal vedr. gæld, likviditet og tilgodehav.
Flg. nøgletal er nu opdateret med 2008-tal:
Socioøkonomisk indeks, Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb., Langfristet gæld vedr. ældreboliger pr. 1/1 pr. indb., Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. samt Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 pr. indb.
20. aug. 2008:
Skat/service-forhold og serviceniveau nu med 2008-tal
Nøgletallene Skat/service-forhold, Beregnet skat/service-forhold og Serviceniveau er nu opdateret med 2008-tal.
2. juli 2008:
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. nu med 2008-tal
Tallene er opgjort efter afslutningen af 1. kvartal 2008.
11. juni 2008:
Offentliggørelse af PLI og IKU for 2007
Privat-leverandør-indikatoren (PLI) og indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er nu tilgængelige for 2007.
De nye tal viser, at kommunerne allerede i 2007 er kommet længere, end de ifølge aftalen skulle nå ved udgangen af 2008.
Kommunerne er ganske vist blevet hjulpet lidt på vej ved i forbindelse med kommunalreformen at have overtaget nogle opgaver med en høj udliciteringsgrad. Det svarer til ca. 1,5 procentpoint af stigningen. Men selv om man korrigerer herfor, er kommunerne mere end godt på vej. Væksten i konkurrenceudsættelsen er i øvrigt fordelt over et bredt udsnit af opgaver.
28. maj 2008:
Opdatering med budgetteringsforudsætninger for 2008
De kommunale nøgletal er nu opdateret med kommunernes indberetninger af budgetteringsforudsætninger for 2008.
22. maj 2008:
Opdatering med økonomiske oplysninger vedr. regnskab 2007 og budget 2008
De kommunale nøgletal er nu opdateret med økonomiske oplysninger vedr. regnskab 2007 og budget 2008. Der er tale om en opdatering med "rene" økonomiske oplysninger. Nøgletal der bygger på kommunernes indberetninger af budgetteringsforudsætninger er endnu ikke opdateret.
24. april 2008:
Opdateringer af fem nøgletal
Der er foretaget ændringer i beregningerne og omskrivninger af forklaringerne af følgende nøgletal: 'Beregnet skat/service-forhold', 'Skat/service-forhold', 'Udgiftsbehov (hele landet)', 'Udgiftsbehov (hovedstadsområdet)' samt 'Serviceniveau'
Blandt andet er de tre sidstnævnte nøgletal nu baseret på regnskabstal for historiske år i modsætning til hidtil, hvor der har været anvendt budgettal.
Nyt i 2007:
11. dec. 2007:
'Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse' er opdateret med tal for 2006 og 2007.
Nøgletallet vedr. befolkning i bymæssig bebyggelse er nu opdateret med oplysninger fra 2006 og 2007. Nøgletallet opgør antallet af indbyggere i byer med 200 indbyggere eller mere i procent af kommunens samlede indbyggertal.
2. aug. 2007:
Alle nøgletal med statusoplysninger er nu blevet opdateret med tal for 2007.
Opdateringen gælder flg. nøgletal: 'Langfristet gæld pr. indb.', 'Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. indb.', 'Likvide aktiver pr. indb.', 'Likviditet opgjort efter kassekreditreglen pr. indb.' samt 'Tilgodehavender vedr. forsyningsvirksomhed pr. indb.'
6. juli 2007:
'Socialt indeks' er opdateret med tal for 2007.
Det socioøkonomiske indeks er nu opdateret med regnskabstal for 2007.
6. juli 2007:
'Kontanthjælpsmodtagere pr. 100 17-66-årige' er opdateret med tal for 2006.
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er nu opdateret med tal for 2006.
4. juli 2007:
Definitionsændring i nøgletal for bruttodriftsudgifter pr. indb. på de kommunale serviceområder.
Definitionsændringen vedrører: 'Bruttodriftsudgifter til anden social service pr. indb.', 'Bruttodriftsudgifter til ældreomsorg pr. indb.' samt 'Bruttodriftsudgifter til uddannelse i øvrigt pr. indb.'
Definitionsændringen sikrer, at opdelingen af bruttodriftsudgifter er udtømmende, således at nøgletallene for bruttodriftsudgifter pr. indbygger for de forskellige serviceområder nu summer til nøgletallet for de samlede bruttodriftsudgifter pr. indbygger. Indtil videre gælder dette for 2007-tallene, men vi arbejder tillige på at gøre det gældende for tidligere år.
29. juni 2007:
Nyt nøgletal: 'Bruttodriftsudg. til bibliotek, kultur og folkeoplysn. pr. indb.'
Nøgletallet viser bruttodriftsudgifterne pr. indbygger vedrørende folkebiblioteker og kulturel virksomhed såsom museer, biografer, teatre og musikarrangementer samt folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
Nøgletallet findes i gruppen 'Økonomi - udgifter'.
29. juni 2007:
Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)
Indikator for konkurrenceudsættelse måler mængden af de faktisk konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne som andel af summen af opgaver, som det er muligt at konkurrenceudsætte.
Det skal understreges, at dette er et foreløbigt nøgletal. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvorledes nøgletallet fremadrettet vil blive beregnet.
Nøgletallet findes i gruppen 'Service, pers.forbrug og udlicitering'.
29. juni 2007:
Refusion af købsmoms
Nøgletallet viser refusionen af købsmoms som kommunen har modtaget i det pågældende år pr. indbygger. Tallet giver en indikation af omfanget af kommunens forbrug af eksterne leverandører i det aktuelle år.
Nøgletallet findes i gruppen 'Økonomi - indtægter'.
19. juni 2007:
Nu med de økonomiske nøgletal for 1993 til 2007
De fleste af de økonomiske nøgletal, der baserer sig på budget- og regnskabssystemet og befolkningsoplysninger er nu tilgængelige fra 1993 til 2007 (se undtagelserne under 'Kommende opdateringer').
19. juni 2007:
Ændringer som følge af kommunalreformen og sammenligneligheden over tid
Som følge af kommunalreformen og sammenligneligheden over tid ændres definitionen på flg. nøgletal:
19. juni 2007:
Nye nøgletal under udvikling:
Flere nye nøgletal er på vej, herunder:
19. juni 2007:
Kommende opdateringer af eksisterende nøgletal
Økonomiske nøgletal: samt nøgletal på biblioteks- og miljøområdet.
15. juni 2007:
Økonomiske nøgletal offentliggøres sent mandag eftermiddag d. 18. juni 2007
Offentliggørelsen af de nøgletal, der baserer sig på budgetoplysninger for 2007, forventes at blive offentliggjort sent om eftermiddagen mandag d. 18. juni 2007.
4. juni 2007:
Beklagelig fejl i nøgletallet 'Tilskud til pasning af egne børn?'
Ved en beklagelig fejl har der for nøgletallet 'Tilskud til pasning af egne børn?' været byttet om på JA og NEJ. Fejlen er nu rettet.
21. maj 2007:
Regnskabstal for 2006 har nu erstattet budgettallene for 2006
Danmarks Statistik har nu offentliggjort regnskabstallene for 2006 og alle nøgletal, hvori der indgår oplysninger fra kommunernes indberetning af budget og regnskab til Danmarks Statistik er nu blevet opdateret, så 2006-tallene nu er baseret på regnskabstal og ikke som hidtil på budgettal.
21. maj 2007:
Nu med privatleverandørindikatoren (PLI) og udliciteringsindikatoren for 2006
Med offentliggørelsen af regnskabstallene for 2006 er regnskabsbaserede 2006-tal nu tilføjet for privatleverandørindikatoren (PLI) og udliciteringsindikatoren.
21. maj 2007:
Endnu flere opdateringer på vej
Offentliggørelsen af de nøgletal, der baserer sig på budgetoplysninger for 2007, er desværre udskudt til primo juni.
20. april 2007:
Nu også budgetteringsforudsætninger og takster for 2006 og 2007
Alle nøgletal, der baserer sig på kommunernes indberetning af budgetteringsforudsætninger og takstoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet, er nu tilgængelige for 2006 og 2007.
Oplysninger for 2006 er indhentet for kommunerne, som de så ud før kommunalreformen, og findes ved at vælge startsiden 'Gamle kom.' og her markere de ønskede nøgletal.
Oplysninger for 2007 er indhentet for kommunerne, som de ser ud efter kommunalreformen, og findes ved at vælge startsiden 'Nye kommuner' og her markere de ønskede nøgletal.
20. april 2007:
Tal før 2007 er nu tilgængelige for de nu sammenlagte kommuner
Det er nu muligt at se estimerede nøgletal for perioden 1993-2006 også for de kommuner, der ikke eksisterede før kommunalreformen.
Disse tal er baseret på de tilsvarende nøgletal for de kommuner (eller dele af kommuner), som de respektive sammenlagte kommuner består af.

For nøgletal, der ikke er vægtet (som f.eks. takster og afgifter) dannes det estimerede nøgletal ved at multiplicere nøgletallene for de indgående kommuner med deres andel af den sammenlagte kommunes indbyggertal.
For delte kommuner er det anvendte indbyggertal antallet af indbyggere, der efter kommunalreformen hører til den kommune, som det beregnede nøgletal vedrører.

For nøgletal, der er vægtede (typisk med et indbyggertal), dannes det estimerede nøgletal ved at vægte nøgletallene for de sammenlagte kommuner (eller dele af kommuner) i forhold til det indbyggertal, som nøgletallet selv er vægtet med. Tallet dannes således ved at dividere summen af tællerne til nøgletallene for de indgående kommuner med summen af de tilsvarende nævnere.
For delte kommuner indgår nøgletallet i det estimerede nøgletal med en andel svarende til andelen af det samlede indbyggerantal i kommunen, der efter kommunalreformen hører til den sammenlagte kommune, som det beregnede nøgletal vedrører.
20. april 2007:
Endnu flere opdateringer på vej
Nøgletal, der baserer sig på budgetoplysninger for 2007, forventes klar d. 14. maj (men datoen er dog forbundet med en vis usikkerhed).
2. marts 2007:
De Kommunale Nøgletal findes nu i to udgaver
Som følge af kommunalreformen er De Kommunale Nøgletal nu tilgængelige i to udgaver:
Den ene med den hidtige opdeling på kommunerne, som de så ud før kommunalreformen. Disse tal er tilgængelige som hidtil fra 1993 til 2006.
Den anden - og den som man præsenteres for som startside nu på www.noegletal.dk - tager udgangspunkt i kommmunerne, som de ser ud efter kommunalreformen. Her er der tal for 1993 til 2007.
Man skifter mellem de to udgaver ved at klikke øverst på siden på henholdsvis 'Nye kommuner' og 'Gamle kom.'
2. marts 2007:
Ikke alle nøgletal for de nye kommuner er klar endnu
Netop nu er de eneste nøgletal, der er tilgængelige i den nye udgave (med udgangspunkt i kommunerne efter kommunalreformen) nøgletallet 'Indbyggertal' og nøgletal med andele indbyggere fordelt på aldersgrupper.
Alle de resterende nøgletal vil i løbet af kort tid også være tilgængelige.
2. marts 2007:
Tal før 2007 vil snart være tilgængelige for de nu sammenlagte kommuner
Endnu er det kun muligt at se nøgletal for perioden 1993-2006 for de af de nye kommuner, som ikke var en del af en kommunesammenlægning i forbindelse med kommunalreformen.
Det vil dog i løbet af kort tid også være muligt at se nøgletal for perioden 1993-2006 for de sammenlagte kommuner. Disse tal er baseret på de tilsvarende nøgletal for de kommuner (eller dele af kommuner), som de respektive sammenlagte kommuner består af.
2. marts 2007:
Mange opdaterede oplysninger
I forhold til De Kommunale Nøgletal ultimo februar 2007 er der adskillige opdateringer.
Alle nøgletal, der bygger på oplysninger fra Statistikbanken er blevet opdateret med de senest tilgængelige data (typisk er 2005- og 2006-oplysninger kommet til), og disse data vil for fremtiden blive opdateret, så snart, der er ændringer i Statistikbanken.
Der er tillige adskillige rettelser til de oplysninger, der er baseret på kommunernes indberetning af budgetteringsforudsætninger og takster til Social- og Indenrigsministeriet. Disse rettelser vedrører perioden frem til 2005.
2. marts 2007:
Endnu flere opdateringer på vej
I løbet af kort tid vil alle nøgletal, hvis kilde er kommunernes indberetning af budgetteringsforudsætninger til Social- og Indenrigsministeriet, være tilgængelige for 2006 og 2007.
Tilsvarende vil der snarest være budgetoplysninger for 2007 for alle de nye kommuner.
© 2019 SIM